round tube, round hollow section

3403
EN round tube, round hollow section
NL ronde buis, pijp